REGULAMIN

REGULAMIN
STOWARZYSZENIA KOLEKCJONERÓW W BIAŁYMSTOKU

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

& 1

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku zwane w dalszym ciągu niniejszego Regulaminu Stowarzyszeniem, skupia w swoich szeregach osoby fizyczne, które łączy zamiłowanie do kolekcjonowania różnego rodzaju przedmiotów stanowiących dobra kultury materialnej i historii.

 

& 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 

& 3

Siedzibą działania Stowarzyszenia jest miasto Białystok, a adresem korespondencyjnym jest adres jego Przedstawiciela.

 

& 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy zrzeszonych w nim członków.

 

& 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział  II

Cel i środki działania

 

& 6

Celem Stowarzyszenia jest :

– ochrona przedmiotów będących świadectwem historii oraz dawnej i współczesnej kultury materialnej i sztuki,

– popularyzacja wiedzy na temat kolekcjonerstwa i jego znaczenia dla zachowania świadectw kultury materialnej.

& 7

Cel ten Stowarzyszenie realizuje przez :

– popularyzowanie i rozwijanie kolekcjonerstwa przedmiotów artystycznych i użytkowych,

– współpracę z muzeami i instytucjami kulturalnymi,

– prowadzenie witryny internetowej.

 

Rozdział  III

Przedstawiciel Stowarzyszenia

& 8

Stowarzyszenie Kolekcjonerów w Białymstoku reprezentuje Przedstawiciel, który działa w jego imieniu i kieruje bieżącą działalnością.

 

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia
w Białymstoku.