Ogłoszenie dotyczące terminu wpłaty składki członkowskiej za 2013 rok

     Zarząd Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku w oparciu o wymogi regulaminu (Rozdział III & pkt. d, & 11 pkt. b) przypomina o obowiązku terminowego uregulowania składek członkowskich.

     Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia opłatę należy uiścić do końca pierwszego kwartału bieżącego roku.

     W przypadku nieuregulowania opłat w w/w terminie Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o skreśleniu z listy członków.

      Przypominamy, że tylko legitymacja członkowska z potwierdzonymi opłatami za dany rok upoważnia do korzystania z praw członka Stowarzyszenia Kolekcjonerów w Białymstoku m.in. zniżek w opłatach za udział w Giełdach Staroci organizowanych na terenie Klubu Rozrywki „Krąg” w Białymstoku przy ul. Wierzbowej 6.

<< lista